Wzór umowy ikonografia

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
UMOWA LICENCYJNA


zawarta w Gdańsku, dnia …………2014 r. pomiędzy: Fundacją Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. Szeroka 121/122, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń i fundacji, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052463, zwaną dalej „Licencjobiorcą”, reprezentowaną przez:……………………………………………………

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. NIP ……………………., KRS…………………………….., zwanym dalej „Licencjodawcą” reprezentowaną przez:……………………………………...


zwanych dalej łącznie „Stronami”

Zważywszy, że Fundacja Gdańska kontynuuje pracę nad rozwojem Encyklopedii Gdańska, która została wydana drukiem w listopadzie 2012 r., w oparciu o powszechnie dostępną platformę internetową, w ramach projektu GEDANOPEDIA – Encyklopedia Gdańska;

Zważywszy, że Licencjobiorca zamierza w sposób ciągły wydawać utwór zbiorowy w postaci GEDANOPEDII - Encyklopedii Gdańska w formie elektronicznej w Internecie oraz przygotowywać na jego podstawie kolejne wydania Encyklopedii Gdańska wedle swojego uznania w tradycyjnej formie książkowej lub w formie e-book, a także wydawać inne utwory zbiorowe odwołujące się do historii i spuścizny kulturowej Gdańska; Zważywszy, że Licencjodawca posiada autorskie prawa majątkowe do zdjęć lub materiałów ikonograficznych będących przedmiotem zainteresowania Licencjobiorcy w zakresie wykorzystania ich w charakterze ilustracji w GEDANOPEDII - Encyklopedii Gdańska, Licencjodawca zamierza upoważnić Licencjobiorcę do korzystania z tychże zdjęć lub materiałów ikonograficznych na warunkach określonych niniejszą Umową.

§ 1

1. Z chwilą zawarcia Umowy Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji („Licencja”) na korzystanie z dostarczonych lub udostępnionych Licencjobiorcy zdjęć lub materiałów ikonograficznych, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, zwanych dalej „Utworami”, w celu publikacji GEDANOPEDII - Encyklopedii Gdańska, zwanej dalej „Dziełem”, w zamian za wynagrodzenie wskazane w Umowie.

§ 2

1. W odniesieniu do Dzieła, o którym mowa w § 1 powyżej licencja na wykorzystanie w nich Utworów upoważnia Licencjobiorcę w szczególności do: (a) utrwalania i zwielokrotniania (tworzenia egzemplarzy) Dzieła dowolną techniką, w tym techniką zapisu fotograficznego, magnetycznego, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową, audiowizualną niezależnie od formatu i nośnika; (w celu w/w utrwalenia lub zwielokrotnienia Dzieła Licencjodawca umożliwi Licencjobiorcy dostęp do Utworów lub przekaże Licencjobiorcy nośnik, na którym zostały one utrwalone) (b) wprowadzania egzemplarzy, na których utrwalono Dzieło (w tym Utwory), do obrotu niezależnie od sposobu lub formy, w tym dystrybucji w wersji drukowanej niezależnie od formy, komputerowej oraz multimedialnej, jak również najem lub użyczenie egzemplarzy, na których Licencjobiorca utrwalił Dzieło; (c) rozpowszechniania Dzieła poprzez wystawienie jego egzemplarzy, utrwalonych przez Licencjobiorcę, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie tych egzemplarzy.

2. Licencja upoważnia Licencjobiorcę do wykorzystania Utworów, o których mowa w § 1 powyżej w szczególności w utworze zbiorowym w postaci GEDANOPEDII - Encyklopedii Gdańska, czyli bezpłatnej wersji internetowej Encyklopedii Gdańska, w wydaniu drukowanym oraz wydaniu e-book i innych znanych formach wydania (w szczególności w formie elektronicznej oraz w postaci multimediów) Encyklopedii Gdańska.

3. Licencjodawca zachowuje własne prawa do przekazanych Licencjobiorcy Utworów do wykorzystywania ich w swojej działalności.

4. W zakresie rozpowszechniania Utworów w ramach opublikowanego Dzieła Licencjobiorca oznaczy je w sposób zwyczajowo przyjęty, przy czym w przypadku wydania Dzieła w formach drukowanej i e-book, a także w postaci multimediów informacja o źródle i autorstwie Utworów będzie uwzględniona wyłącznie w wykazie źródeł i autorów na końcu Dzieła.

§ 3

1. Licencja na wykorzystanie Utworów jest udzielona na czas nieograniczony od daty ukazania się Dzieła. Intencją stron jest, aby Licencja trwała przez cały okres obowiązywania praw do Utworów. W związku z powyższym Strony zobowiązują się nie wypowiadać Licencji przez cały ten okres.

2. Licencja jest udzielona na obszar całego świata, bez żadnych ograniczeń ilościowych, terytorialnych i czasowych, lub na rzecz osób trzecich.

3. Licencjodawca wyraża zgodę na przetłumaczenie Dzieła zawierającego Utwory, jak również na wydanie Dzieła w dowolnych językach obcych na zasadach objętych niniejsza Umową.

4. Dla uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że udzielenie licencji na wykorzystanie Utworów w żadnym wypadku nie ogranicza liczby wydań Dzieła, niezależnie od formy (drukowana, e-book, Internet), w których Licencjobiorca będzie upoważniony do wykorzystania tychże Utworów.

5. Dla uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że Licencjobiorca będzie upoważniony do komercyjnego wykorzystania Utworów poprzez umieszczenie ich w wydaniach Dzieła będących przedmiotem obrotu handlowego.

§ 4

Licencjodawca oświadcza, że żaden z elementów Utworów ani Utwory jako całość, nie będą w żaden sposób naruszały praw ani dóbr osób trzecich oraz że prawa do nich nie będą niczym ograniczone w zakresie objętym Umową oraz, że Licencjodawca jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy i jej wykonania, w tym udzielenia Licencjobiorcy Licencji w zakresie wskazanym powyżej.

§ 5

1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie Umowy, w tym za udzielenie Licencji na wszystkich określonych w niniejszej Umowie polach eksploatacji i udzielenie zezwolenia na wykonywanie praw zależnych, Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy kwotę wynagrodzenia w wysokości ……………………… netto (słownie: …………………..złotych netto), powiększoną o należny podatek w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Licencjobiorcę prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury przez Licencjodawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Licencjodawcy o numerze ………………………………………… Za dzień dokonania płatności Strony uznają dzień wydania polecenia przelewu przez Licencjobiorcę.

2. W kwocie, o której mowa w punkcie 1. powyżej, zawiera się również wynagrodzenie za eksploatację opracowań Utworów na polach eksploatacji wymienionych w § 2 oraz za ewentualne przeniesienie własności nośnika, na którym Utwory utrwalono.

3. Wynagrodzenie przewidziane w niniejszym paragrafie wyczerpuje wszelkie roszczenia finansowe Licencjodawcy, z tytułu wykonania niniejszej Umowy.

§ 6

Wszelkie zmiany Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu. Wszelkie spory mogące powstać na tle stosowania Umowy będą rozstrzygane przez strony polubownie, a następnie przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Licencjobiorcy.

Licencjodawca Licencjobiorca

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii