Skróty i skrótowce

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Skróty

abp – arcybiskup

adm. – administracyjny

akad. – akademia, akademicki

al. – aleja

amer. – amerykański

ang. – angielski

anonim. – anonimowy

arch. – archiwalny

archeol. – archeologiczny

archit. – architektoniczny

art. – artykuł

artyst. – artystyczny

astr. – astronomiczny

atmosf. – atmosferyczny

augsbur. – augsburski

austr. – austriacki

bałt. – bałtycki

barok. – barokowy

bibl. – biblioteka

bibliogr. – bibliograficzny

biochem. – biochemiczny

biograf. – biograficzny

biol. – biologiczny

bł. – błogosławiony

bp – biskup

brandenb. – brandenburski

bryt. – brytyjski

centr. – centralny

chem. – chemiczny

chrześc. – chrześcijański

cment. – cmentarz

cz. – część

czes. – czeski

czł. – członek

dł. – długość

doc. – docent

dr h.c. – doktor honoris causa

ds. – do spraw

duń. – duński

dyr. – dyrektor

dyw. – dywizja

egz. – egzemplarz

ekon. – ekonomiczny

ew. – ewentualnie

ewang. – ewangelicki

farm. – farmaceutyczny

filol. – filologiczny

filoz. – filozoficzny

finans. – finansowy

fiz. – fizyczny

fizjol. – fizjologiczny

flam. – flamandzki

fr. – francuski

gat. – gatunek

Gd. – Gdańsk

gd. – gdański

gen. – generał

geogr. – geograficzny

gim. – gimnazjum

gł. – główny, głównie

głęb. – głębokość

gosp. – gospodarczy

got. – gotycki

gr. – grecki

handl. – handlowy

hebr. – hebrajski

hist. – historyczny

hiszp. – hiszpański

hitl. – hitlerowski

hm. – harcmistrz

hol. – holenderski

humanist. – humanistyczny

hydrotech. – hydrotechniczny

Inst. – Instytut

inż. – inżynier

jęz. – język

jr – junior

jw. – jak wyżej

k. – koło

kadm. – kontradmirał

kanaliz. – kanalizacyjny

kard. – kardynał

kier. – kierownik

klas. – klasyczny

klasycyst. – klasycystyczny

klaszt. – klasztorny

kmdr – komandor

kmdt – komendant

komun. – komunalny

komunik. – komunikacyjny

komunist. – komunistyczny

konst. – konstytucyjny

kośc. – kościół

kpt. – kapitan

Kr. – Kraków

krzyż. – krzyżacki

ks. – ksiądz

kult. – kulturalny

lit. – literacki

litew. – litewski

lud. – ludowy

luter. – luterański

Lw. – Lwów

łac. – łaciński

M. – Morze

maks. – maksymalny

mat. – matematyczny

m.b. – metr bieżący

mech. – mechaniczny

med. – medyczny

milit. – militarny

m.in. – między innymi

min. – minimalny

minist. – ministerstwo

mitol. – mitologiczny

mjr – major

mł. – młody, młodszy

modern. – modernistyczny

muz. – muzyczny

muzułm. – muzułmański

n. – nad

nacz. – naczelny

nar. – narodowy

nast. – następny, następnie

nauk. – naukowy

niderl. – niderlandzki

niem. – niemiecki

nw. – niżej wymieniony

ob. – obecnie, obecny

obj. – objętość

oddz. – oddział

ogólnopol. ogólnopolski

o. – ojciec

oo. – ojcowie

okręg. – okręgowy

oprac. – opracowany

os. – osiedle

oświat. – oświatowy

państw. – państwowy

paraf. – parafialny

paramilit. – paramilitarny

pedag. – pedagogiczny

phm. – podharcmistrz

plast. – plastyczny

plot. – przeciwlotniczy

płd. – południe, południowy

płk – pułkownik

p.n. – pod nazwą

płn. – północ, północny

p.o. – pełniący obowiązki

pocz. – początek, początkowo

poewang. – poewangelicki

poj. – pojemność

pol. – polski

polit. – polityczny

politech. – politechnika

politechn. – politechniczny

polonist. – polonistyczny

poł. – połowa

pomor. – pomorski

por. – porucznik

pow. – powiat

pow. – powierzchnia

późn. – późniejszy

późnobarok. – późnobarokowy

ppłk – podpułkownik

ppor. – podporucznik

ppoż. – przeciwpożarowy

proj. – projekt

prem. – premiera

prof. – profesor

protest. – protestancki

prus. – pruski

pryw. – prywatny

przedsięb. – przedsiębiorstwo

przeł. – przełom

przem. – przemysłowy

przew. – przewodniczący

przyr. – przyrodniczy

pseud. – pseudonim

publicyst. – publicystyczny

pw. – pod wezwaniem

radz. – radziecki

red. – redaktor

rel. – religijny

renes. – renesansowy

reż. – reżyseria, reżyser

rkps. – rękopis

ros. – rosyjski

rum. – rumuński

ryc. – rycina

rz. – rzeka

rzem. – rzemieślniczy

rzeźb. – rzeźbiarski

rzym. – rzymski

rzym.-kat. – rzymskokatolicki

scen. – scenariusz

scenogr. – scenografia

sekr. – sekretarz

sen. – senior

słow. – słowacki

socjalist. – socjalistyczny

socjaldemokr. – socjaldemokratyczny

socjol. – socjologiczny

sp. – spółka

sp. akc. – spółka akcyjna

sp. j. – spółka jawna

sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

społ. – społeczny

sport. – sportowy

spoż. – spożywczy

st. – stary, starszy

staroż. – starożytny

stoczn. – stoczniowy

stow. – stowarzyszenie

szer. – szerokość

szw. – szwedzki

szwajc. – szwajcarski

śrdw. – średniowieczny

św. – święty

teatr. – teatralny

tech. – techniczny

temp. – temperatura

teol. – teologiczny

teoret. – teoretyczny

t.r. – tegoż roku

turyst. – turystyczny

ukr. – ukraiński

uniw. – uniwersytet

ur. – urodzony

warsz. – warszawski

węg. – węgierski

wiceprzew. – wiceprzewodniczący

wielkopol. – wielkopolski

wł. – włoski

wł. pr. – własność prywatna

właśc. – właściwie

wodoc. – wodociągowy

wodoc.-kanaliz. – wodociągowo-kanalizacyjny

woj. – województwo

wojew. – wojewódzki

wojsk. – wojskowy

Wr. – Wrocław

wsch. – wschód, wschodni

współzał. – współzałożyciel

w. świat. – wojna światowa

ww. – wyżej wymieniony

wych. – wychowawczy

wyd. – wydanie

wydz. – wydział

wys. – wysokość

zach. – zachodni

zak. krzyż. – zakon krzyżacki

zał. – założony, założyciel

zast. – zastępca

z d. – z domu

zm. – zmarły

zob. – zobacz

zw. – zwany; zwyczajny (prof.)

zwł. – zwłaszcza

żegl. – żeglarski

żyd. – żydowski


Skrótowce

ABW – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza

AK – Armia Krajowa

AL – Armia Ludowa

ALG – Akademia Lekarska w Gdańsku

AM – Akademia Medyczna

AMG – Akademia Medyczna w Gdańsku

AMuz – Akademia Muzyczna

ASP – Akademia Sztuk Pięknych

ATK – Akademia Teologii Katolickiej

AWFiS – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu

AWS – Akcja Wyborcza Solidarność

AZS – Akademicki Związek Sportowy

BWA – Biuro Wystaw Artystycznych

DKF – Dyskusyjny Klub Filmowy

GL – Gwardia Ludowa

IBL – Instytut Badań Literackich

IO – Igrzyska Olimpijskie

IPN – Instytut Pamięci Narodowej

KBN – Komitet Badań Naukowych

KBW – Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego

KC – Komitet Centralny

KLD – Kongres Liberalno-Demokratyczny

KP – Komitet Powiatowy

KPP – Komunistyczna Partia Polski

KS – Klub Sportowy

KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski

KOR – Komitet Obrony Robotników

KM – Komitet Miejski

KW – Komitet Wojewódzki

LN – Liga Narodów

LO – Liceum Ogólnokształcące

LOK – Liga Obrony Kraju

ME – Mistrzostwa Europy

MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej

MKS – Międzyzakładowy Komitet Strajkowy

MN – Muzeum Narodowe

MO – Milicja Obywatelska

MRN – Miejska Rada Narodowa

MSW – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

MSWiA – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych

MŚ – Mistrzostwa Świata

MW – Marynarka Wojenna

NBP – Narodowy Bank Polski

NIK – Najwyższa Izba Kontroli

NMP – Najświętszej Marii Panny

NOT – Naczelna Organizacja Techniczna

NSDAP – Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza

NSZZ – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

NZS – Niezależne Zrzeszenie Studentów

OOP – Order Odrodzenia Polski

OPZZ – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

PAN – Polska Akademia Nauk

PAU – Polska Akademia Umiejętności

PCK – Polski Czerwony Krzyż

PGR – Państwowe Gospodarstwo Rolne

PiS – Prawo i Sprawiedliwość

PKO – Polski Komitet Olimpijski

PKP – Polskie Koleje Państwowe

PKS – Państwowa Komunikacja Samochodowa

PKWN – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego

PLO – Polskie Linie Oceaniczne

PO – Platforma Obywatelska

POP – Podstawowa Organizacja Partyjna

PR – Polskie Radio

PPR – Polska Partia Robotnicza

PPS – Polska Partia Socjalistyczna

PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa

PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe

PSW – Państwowa Szkoła Wyższa

PWSFTViT – Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna

PWSM – Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna

PWSSP – Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych

PWST – Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna

PWSTiF – Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna i Filmowa

PZH – Państwowy Zakład Higieny

PZITB – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

PZKS – Polski Związek Katolicko-Społeczny

PZLA – Polski Związek Lekkiej Atletyki

PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

PŻM – Polska Żegluga Morska

RFN – Republika Federalna Niemiec

RN – Rada Narodowa

ROPCiO – Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

RP – Rzeczpospolita Polska

RSW – Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza

SARP – Stowarzyszenie Architektów Polskich

SB – Służba Bezpieczeństwa

SD – Stronnictwo Demokratyczne

SdRP – Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

SGH – Szkoła Głowna Handlowa

SGPiS – Szkoła Główna Planowania i Statystyki

SKL – Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe

SL – Stronnictwo Ludowe

SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej

SP – Szkoła Podstawowa

SP – Stronnictwo Pracy

SPD – Socjalistyczna Partia Niemiec

SSP – Szkoła Sztuk Pięknych

THD – Technische Hochschule Danzig

UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

UB – Urząd Bezpieczeństwa

UChs – Unia Chrześcijańsko-Społeczna

UD – Unia Demokratyczna

UE – Unia Europejska

UJ – Uniwersytet Jagielloński

UŁ – Uniwersytet Łódzki

UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

UOP – Urząd Ochrony Państwa

UW – Uniwersytet Warszawski

WKZ – Wojewódzki Konserwator Zabytków

WMG – Wolne Miasto Gdańsk

WP – Wojsko Polskie

WSM – Wyższa Szkoła Morska

WSP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna

WSWF – Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego

ZBoWiD – Związek Bojowników o Wolność i Demokrację

ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego

ZHR – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

ZKP – Związek Kompozytorów Polskich

ZLP – Związek Literatów Polskich

ZMP – Związek Młodzieży Polskiej

ZMS – Związek Młodzieży Socjalistycznej

ZPAP – Związek Polskich Artystów Plastyków

ZSL – Zjednoczone Stronnictwo Ludowe

ZSP – Zrzeszenie Studentów Polskich

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ZWM – Związek Walki Młodych

ZWZ – Związek Walki Zbrojnej

ZSZ – Zespół Szkół Zawodowych

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii